You are here

Home

Sub Bagian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas  :                                                                                                                                                                                   a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;                                                                                                                                                                                          b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa ;                                                                                                                                                                                                           c. melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan ;                                                                                                                                                                                      d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor ;                                                                                                                                                                       e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;                                                                                                                                                                    f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai ;                                                      g. mengurus kenaikan pangkat pegawai;                                                                                                                                                                                                                      h. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai ;                                                                                                                                                               i. mengurus kesejahteraan pegawai ; dan                                                                                                                                                                                                                      j. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.                                                                                                                                                                  (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :                                                                                                                                                                                                             a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan;                                                                                                                                                      b. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;                                                                                                                                                                   c. menyelenggarakan tata usaha keuangan;                                                                                                                                                                                                               d. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.                                                                                                                                                                                  e. menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas;                                                                                                                                                                                        f. menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai;                                                                                                                                                                                                           g. melaksanakan evaluasi anggaran; dan                                                                                                                                                                                                                    h. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.                                                                                                                                                                   (3) Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas ;                                                                                                                                                               a. merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan;                                                                                                                                                               b. mengoordinasikan penyusunan program kegiatan;                                                                                                                                                                                                c. melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan;                                                                                                                                                                                d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;                                                                                                                                                                                   e. menyusun laporan hasil kegiatan; dan                                                                                                                                                                                                                     f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.                                                                                                                                                                 (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)     dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada     Sekretaris.